IPC in de praktijk

De vakken taal (Nederlands en Engels), lezen en rekenen zijn de zogenaamde basisvaardigheden die een groot deel van het lesrooster vullen en die buiten het IPC staan.
Bij die vakken krijgen de kinderen dezelfde lesstof aangeboden als op ‘gewone’ Nederlandse scholen, waardoor aansluiting op het Nederlandse onderwijs wordt gegarandeerd. Aan de hand van ons leerlingvolgsysteem (toetsen) volgen we de vorderingen van de leerlingen op deze gebieden en evalueren we regelmatig ons onderwijs, de methoden en hulpmiddelen die we daarbij gebruiken. Alle andere vakken en vakgebieden maken deel uit van het International Primary Curriculum (IPC), dat met ingang van schooljaar 2008-2009 op onze school is ingevoerd. Het lesmateriaal bestaat uit zogenaamde Units. Voor elke bouw (milepost) zijn speciale units ontwikkeld die aansluiten op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind in die periode. Een Unit bestaat uit een centraal thema en heeft een aantal leerdoelen. Hieruit komen de leeractiviteiten voort.

 
In elk thema komen verschillende vakgebieden aan de orde, zodat de kinderen ook leren op verschillende manieren naar een onderwerp te kijken. De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen aandacht besteed kan worden. Door middel van een registratiesysteem en portfolio wordt per kind per unit en per vakgebied bijgehouden hoe de verschillende talenten en vaardigheden zich ontwikkelen. Deze registratie en het portfolio vormen de basis voor de rapportage (assessment). Het assessment onderdeel behorende bij het IPC wordt het schooljaar 2009-2010 voor een deel geïmplementeerd. Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vormgeving van het leren. We sluiten aan bij vragen die de kinderen zelf inbrengen en stimuleren hen om zelf de antwoorden te zoeken en te formuleren. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. De keuze van de units wordt voor een deel bepaald door de eisen die aan ons onderwijsaanbod worden gesteld. Aan het leerstofaanbod in de units voegen we het onderdeel Nederlandkunde toe, zodat het totale aanbod voldoet aan de kerndoelen zoals die zijn vastgesteld in de Wet op het Primair Onderwijs.